Vlastníci památek v Olomouci mohou požádat o dotaci na jejich obnovu

(Aktualizováno před )

Vlastníci nemovitostí, které se nacházejí v Městské památkové rezervaci Olomouc, mají i letos možnost žádat o poskytnutí státní dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019. Dotaci poskytuje Ministerstvo kultury ČR spolu se Statutárním městem Olomouc.

Podmínkou je, aby objekt byl zapsán v Státním seznamu nemovitých kulturních památek. Dotace se poskytuje pouze na tu část obnovy, která bezprostředně souvisí s památkovou podstatou objektu (obnova střechy, fasády, statické zajištění, restaurátorské práce). Obnovu je nutné připravit nejpozději do poloviny října, aby mohla být v roce 2019 včas zahájena. Do té doby musí být k obnově vydáno závazné stanovisko odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce.

Majitel se na obnově musí podílet minimálně 40 procenty nákladů, přičemž dotace je poskytnuta zpětně formou dodatečného příspěvku na provedené práce.

Žádosti o poskytnutí dotace je možno podávat do poloviny října na odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce.

Povinné přílohy k žádosti:
-specifikace prací a co nejpřesnějšího odhad nákladů (u akcí, jejichž celkové náklady v příslušném roce přesáhnou 1 mil. Kč, je nutno doložit položkový propočet zpracovaný projektantem)
-kopie rozhodnutí vydaného odborem památkové péče Magistrátu města Olomouce
-kopie stavebního povolení, případně souhlasu s udržovacími pracemi
-plná moc, v případě zastupování je-li více spoluvlastníků
-fotodokumentace současného stavu památky, celku i její obnovované části

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz