Studie prověřuje řešení západního obchvatu Krnova

(Aktualizováno před )

Obyvatelé ulice Partyzánů by mohli vyprávět, co obnáší bydlet u komunikace, po níž projedou denně stovky kamionů. Nejen jejich život by měl v budoucnu zlepšit západní obchvat města, který propojí ulice Bruntálskou a Albrechtickou, aniž by se dotknul bytové zástavby. Na jeho řešení v současné době pracují projektanti Dopravoprojektu Ostrava. A to na objednávku města Krnova, které si u nich aktualizaci technické studie objednalo.

Aktualizace vychází z devět let starého projektu, jehož zadavatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR. „Cílem studie v roce 2009 bylo zejména prověřit a upřesnit možnosti vedení západního obchvatu odklonem ze stávající silnice I/45 na rozhraní Brantic a Krnova, přes nezastavěnou pahorkatou část města na Ježníku až k silnici I/57 mezi Krnovem a Krásnými Loučkami. Záměrem současné aktualizace technické studie je zejména prověření parametrů technického řešení původně navrženého obchvatu s aktuálně platnou legislativou a nahrazení původních mimoúrovňových křižovatek na začátku a konci obchvatu za jiný, ekonomičtější tvar křižovatky. My doporučujeme turbookružní křižovatky, které zvyšují kapacitu i průjezdnost a eliminují kolizní místa,“ uvedl zástupce Dopravoprojektu Róbert Lenčucha.

Trasa západního obchvatu je situována v nezastavěném území, do něhož umístit novostavbu komunikace není jednoduché především z důvodu členitého terénu s velkým převýšením. „Z hlediska rozsahu střetu s urbanizovaným prostředím je ale zájmové území příznivé – k zastavěné oblasti trasa přiléhá pouze v místě křížení údolí Ježnického potoka, kde je nejbližší zástavba vzdálena asi 90 metrů, a dále v místě napojení na stávající silnici I/45 do Bruntálu. Tady je vzdálenost stávající komunikace k obytné zástavbě minimálně 45 metrů. Stavba také nevyžaduje žádné demolice budov,“ řekl Róbert Lenčucha.

Komunikace obchvatu, která má délku 3,3 kilometru, je navržena jako dvoupruhová, v místě křižovatek a také v úsecích ve stoupání ale bude počet pruhů vyšší. Její součástí jsou dva mostní objekty dlouhé 171 a 185 metrů. Jeden v místě křížení s polní cestou a bezejmenným potokem, druhý nad Ježnickou ulicí. Výška konstrukce bude v některých místech až 15 metrů nad terénem. Odhad stavebních nákladů v cenách roku 2018 je tři čtvrtě miliardy korun.

„Západní obchvat je klíčová stavba a budeme se snažit, aby byla provedena v co nejkratším čase. Co nejdříve také budeme po ŘSD požadovat vizualizace, a to nejen u přemostění Ježnické ulice, aby lidé mohli vidět, jak výrazně stavba naruší krajinu,“ uvedl starosta Tomáš Hradil. První ze série jednání s ŘSD se uskuteční již v pondělí 10. prosince.

Pořízení aktualizace technické studie stojí 730 tisíc korun. Na financování se rovným dílem podílí město Krnov a formou dotace Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Studie bude hotová v lednu. Až ji město obdrží, předá ji Ředitelství silnic a dálnic ČR s požadavkem na zařazení západního obchvatu Krnova do plánu investic Státního fondu dopravní infrastruktury. Jak upozornil projektant, projednání stavby bude s ohledem na vlastnické vztahy a velký zásah do nezastavěného území složité, časový horizont, kdy by mohlo dojít k realizaci, odhadl na více než deset let.

Převzato ODTUD

- reklama -

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz