Starostou Benešova je Jaroslav Hlavnička

(Aktualizováno před )

Ve čtvrtek 22. listopadu proběhlo ustavující zastupitelstvo města Benešov. Zastupitelé zde zvolili starostu, místostarosty, radní, členy osadních výborů a výbory zastupitelstva a počty jejich členů. Ve veřejné volbě byl zvolen starostou Jaroslav Hlavnička, prvním místostarostou Roman Tichovský a druhým místostarostou Zdeněk Zahradníček.
Prvního zasedání se zúčastnilo 23 nově zvolených členů z celkového počtu 23.

Po provedené kontrole ověření platnosti mandátů prohlásil zastupitel Jaroslav Roll, že všechna osvědčení byla shledána platnými a v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné nově zvolené členy ke složení slibu a současně je upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Žádný z přítomných členů neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou, zastupitelstvo tak bylo usnášeníschopné.

Po volbě starosty a místostarostů se hlasovalo o dalších jednotlivých členech rady města. Těch bude mít Benešov sedm. V Radě města Benešov tak usednou starosta, oba místostarostové a zastupitelé Petr Jandač, Luboš Machulda, Luboš Balata a Dan Netušil.

Místostarosta Roman Tichovský bude zastupovat starostu města v době jeho nepřítomnosti.

Na tomto zasedání byli také zvoleni členové a předsedové osadních výborů Boušice, Červený Dvůr, Dlouhé Pole a Okrouhlice, dále Úročnice, Bedrč, Buková a Vidlákova Lhota a Pomněnice.

Finanční výbor a Kontrolní výbor Zastupitelstva města Benešov budou mít po devíti členech, o jejich jménech se rozhodne na dalším zasedání zastupitelstva, které se bude konat 17. 12. 2018 v Městském divadle Na Poště.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz