Opava bude v následujícím roce hospodařit s více než jednou miliardou

(Aktualizováno před )

Zastupitelé na svém zasedání 17. prosince schválili klíčový dokument pro hospodaření města na příští rok. „V listopadu, po nástupu do funkcí, jsme na stůl dostali návrh rozpočtu, který byl deficitní, chybělo v něm 170 milionů. Každou položku jsme proto pečlivě probírali s vedoucími jednotlivých odborů a hledali možné úspory,“ uvedl primátor města Tomáš Navrátil. Zhruba po 14 dnech jednání byl rozpočet nastaven s přebytkem 33,52 milionů, 30 milionů bude použito na splátku úvěru, 3,42 milionu se vloží do fondu obnovy vodovodů a kanalizací a 100 tisíc do fondu zajišťovacího.

Rozpočet byl tedy zastupitelstvu předložen jako vyrovnaný s částkou cca 1,07 miliardy korun na stránce příjmů i výdajů. Počítá s daňovými příjmy ve výši 908,09 milionu Kč, z toho sdílené daně se očekávají ve výši 715 milionů Kč. Mezi dalšími položkami jsou nedaňové příjmy (118 milionů), kapitálové příjmy (12 milionů) a přijaté transfery (65 milionů). „Do zdrojové části rozpočtu patří také financování, kde se promítají finanční operace typu čerpání úvěrů, splátky jistin, tvorba a použití zřízených fondů a použití volných finančních zdrojů z předešlých let. Oproti minulosti je letos financování nižší, jelikož se povedlo předčasně splatit úvěr z roku 2009 a navíc se nepočítá ani se zapojením nových úvěrových zdrojů,“ vysvětlila vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend magistrátu Lenka Grigarová.

Ve výdajové části jsou zahrnuty výdaje jednotlivých odborů, neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím, městským částem, obchodním společnostem a dalším subjektům. Běžné výdaje jsou navrženy ve výši 976,87 milionů Kč, kapitálové výdaje pak v celkové výši 92,92 milionu Kč.

Co se týká jednotlivých organizací, do Slezského fotbalového klubu putuje celkově 15,5 milionů do Basketbalového klubu Opava 8,9 milionu a do Hokejového klubu Opava 11,5 milionu Kč. Pro technické služby je v rozpočtu vyčleněno 131,9 milionu Kč, pro dopravní podnik 87,0 milionu a pro městskou policii 36,65 milionu. Do příspěvkových organizací v oblasti školství jde 76,032 milionu Kč. Slezskému divadlo připadne částka 86,5 milionu, Seniorcentru, které se rozšířilo o Domov svaté Kateřiny, 2,88 milionu Kč. Opavská kulturní organizace bude hospodařit se 17 miliony stejně jako Knihovna Petra Bezruče. „Navýšení rozpočtu oproti loňskému roku je u organizací způsobeno především zákonem daným navýšením platů zaměstnanců a nárůstem cen energií,“ vysvětlil primátor Tomáš Navrátil a dodal, že navýšení mezd bylo nutné zohlednit i v rozpočtu magistrátu.

Na sportovní granty je vyčleněno 9,3 milionu, na grantové programy Životní prostředí + EVVO a Prevence kriminality po půl milionu, na granty kulturní 2 miliony a na sociální grantový systém 24,126 milionu Kč.

Participativní rozpočet, kdy o využití peněz rozhodují sami občané, byl navýšen oproti loňským 300 tisícům na 1,2 miliony Kč.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz