Město Ostrov připravuje výstavbu nové tlakové kanalizace v Květnové

(Aktualizováno před )

Ostrov má vybudovaný rozsáhlý kanalizační systém s moderní plně automatizovanou čistírnou odpadních vod, která splňuje všechny legislativní požadavky na kvalitu čištění odpadních vod i zpracování čistírenských kalů. Systém má přitom dostatečnou kapacitu, aby se na něj mohly napojovat další dosud neodkanalizované části Ostrova.
Dnes je na ostrovský kanalizační systém kromě města Ostrov samotného napojen Vykmanov, Dolní a Horní Žďár. V současné době se jako další připravuje připojení Květnové. Projekt spočívá ve vybudování tlakové kanalizace, která bude napojena ve Vykmanově na již existující kanalizaci města Ostrov.

Celkem budou v Květnové položeny necelé tři kilometry kanalizačního potrubí. Celkové náklady se odhadují na přibližně šest milionů Kč. Náklady budou hrazeny z prostředků Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, jehož je Ostrov dlouholetým členem, z části bude také přispívat město samotné. Zhruba polovinu nákladů by mohla pokrýt dotace z Karlovarského kraje.

Jak funguje tlaková kanalizace?

V rámci tlakové kanalizace jsou jednotlivé nemovitosti napojené pomocí domovních čerpacích stanic. Splašky z domu se nejprve svedou do jímky. V ní je umístěno čerpadlo, které po dosažení nastavené horní hladiny sepne a splašky se vyčerpají výtlačným potrubím až do hlavního řadu kanalizace.

Jaké jsou výhody tlakové kanalizace?

Tlaková kanalizace nepotřebuje tak velké profily potrubí jako gravitační, nemusí se ukládat do velkých hloubek a nemusí dodržovat přesný spád. To vše snižuje rozsah zemních a výkopových prací, spotřebu materiálu a tedy i celkové náklady na výstavbu jak veřejné části kanalizace, tak jednotlivých přípojek. Do tlakové kanalizace navíc nemohou natékat dešťové či balastní vody, což lépe vyhovuje současným požadavkům na větší zadržování vody v krajině.

Kdo platí čerpadlo a stará se o něj?

Samotnou technologii domovní čerpací stanice dodává zdarma provozovatel (Vodakva), který se také stará o pravidelnou kontrolu a údržbu čerpadla a zajistí jeho připojení na domovní elektrické rozvody. Vlastník domu hradí ostatní části tlakové kanalizační přípojky (pokládku potrubí, jímku, kabelové chráničky). Čerpadlo je v provozu pouze několik minut denně, spotřebu má tedy podobnou jako například rychlovarná konvice. Náklady na elektřinu budou odběratelům kompenzovány slevou pevné složky, kterou hradí v rámci stočného. Jedinou starostí odběratele bude dbát na to, aby se do čerpací jímky z domu nedostaly předměty, které by mohly poškodit čerpadlo (vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, hadry apod.) a průběžně kontrolovat na řídicím panelu, zda svítí zelená a čerpadlo funguje správně. Podrobné pokyny obdrží odběratelé od provozovatele po napojení tlakové přípojky, včetně nezbytných kontaktů pro případ poruchy.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz